Akd Kids Anaokulları Balçova Temsilciğine Hoşgeldiniz! Balçova Anaokulu
Anasayfa
+90 (232) 259 45 41 - 42  
0505 805 85 12  
balcova@akdkids.com
Facebook Sayfamız


 Balçova AKD Kids | ANNE - BABA OKULU

ANAOKULUNDA ÇOCUK

ANAOKULUNDA ÇOCUK

Anaokuluna ve kreÅlere daha çok, çalıÅan annelerin çocuklarını bırakmak zorunda kaldıkları, çalıÅmayan annelerin ise çocuklarını göndererek biraz soluklandıkları ya da çocukların oyun oynayarak zaman geçirdikleri yerler gözüyle bakılmaktadır. Halbuki buralar bunların çok daha ötesindedir.

"Anaokulları sosyalleÅmenin temellerinin atıldıÄı yerlerdir."

Anaokulu ve kreÅ çocuk geliÅiminde sanıldıÄından daha önemli bir yere sahiptir. HerÅeyden önce, çocuÄun aile dıÅındaki ilk sosyal ortamıdır. Sosyal ortamlar ise sosyal kuralları gerekli kılar.

Sosyal kurallar çocuÄu karÅımıza alıp konuÅmakla öÄretebileceÄimiz Åeyler deÄillerdir pek. Onlar sosyal ortamlarda, bizzat yaÅayarak öÄrenilecek türden kurallardır. Anaokulu ve kreÅler bu anlamda, sosyalleÅmenin temellerinin atıldıÄı ortamlardır.

Çocuk anaokulunda dünyanın kendi etrafında dönmediÄinin farkına varır. DiÄerlerini fark etmekle kalmaz, onlarla birlikte vakit geçirmek zorunda olduÄunu da fark eder. Bu da beraberinde, kuralları gündeme getirir. Kurallar diÄerleri ile bir arada huzurlu bir Åekilde yaÅamanın ön koÅullarından birisidir. Çocuk, evinde kuralları çoÄunlukla kendisi koyar, oysa burada onun baÅkaları tarafından konulmuÅ kurallara uyması gerekmektedir.

Anaokulu ve kreÅ ortamında, artık o da diÄerlerinden biri olmuÅtur; herkes için geçerli olan kurallar onun için de geçerlidir. Evindeki, ailesindeki ayrıcalıÄı kaybolmuÅtur. Artık aÄladıÄı zaman istediÄi olmamakta, bazen isteklerine kavuÅmak için sıra beklemek zorunda kalmaktadır. Evdeki gibi, oyuncaklar ile dilediÄince oynayamamakta, arkadaÅları ile paylaÅmak zorundadır. Herkesle aynı anda ve aynı yerde, aynı yemeÄi yemesi gerekmektedir. Bütün bunlar, baÅlangıçta çocuÄa zor gelmesinin yanı sıra, okul sayesinde zamanla sevdirilerek ve eÄlendirilerek bazen ise otorite yoluyla ona kazandırılmaktadır.

Okulda çocuÄun uyumsuz davranıÅları azalır. Çünkü evde aile üyeleri alttan almakta ya da çocuÄu idare etmektedirler. Ancak okulda çocuk evin en küçüÄü, tek çocuÄu, nazlısı, huysuzu deÄildir. Orada kendi yaÅ grubundaki diÄer çocuklardan herhangi birisidir ve kimse onu idare etmeyecektir. EÄer ki uyumsuz davranıÅı varsa arkadaÅları onu dıÅlayacak, aralarına almayacaktır. Bu durum çocuÄun hoÅuna gitmeyeceÄi için uyumlu davranmaya özen gösterecektir.

ÇocuÄun okulda oynadıÄı oyun aslında bir oyundan daha da fazlasıdır. ÇocuÄun yaÅamında oyunun yeri her zaman için büyüktür. Ancak okulda oynanan oyunlar çocuÄa örgütlü ve sistemli hareket etme becerisini öÄretir. Ayrıca topluca ya da grupça oynanan oyunlarla çocuÄun iÅbirliÄi ve rekabet duyguları geliÅir.

Kendini ifade etme, hakkını arama, kendini savunma, kendine güvenme, arkadaÅ iliÅkileri kurma... gibi bir çok sosyal beceri de yine anaokulunda daha kolay kazanılır.

"Anaokulları çocuÄun fiziksel geliÅimine katkı saÄlar."

Anaokullarında oynanan oyunlar -hoplama, zıplama, jimnastik hareketleri...- ve yapılan masa baÅı etkinlikler -kesme, yapıÅtırma, boyama...- sayesinde çocuk hem küçük kaslarını hem de büyük kaslarını daha iyi kullanmayı öÄrenirler. Üstelik çocuk bedenini kullandıkça beden farkındalıÄı geliÅir. Hareket ettikçe de enerjisini saÄlıklı yoldan dıÅarı atmıŠolur.

"Anaokullarında çocuÄun dili kullanma becerisi artar."

Çocuklar hem okunan hikayeler, yapılan dramalarla hem de arkadaÅlarını ve öÄretmenini model alarak dili daha düzgün kullanmayı öÄrenirler. Bebeksi konuÅmaları bırakır, bozuk çıkardıÄı harfleri düzeltirler. Kelime hazineleri geniÅler, ifadeleri güçlenir. Özellikle, dil geliÅimi gecikmiÅ çocukların anaokulu ya da kreÅe gitmesi kısa zamanda gözle görülür fayda saÄlar.

"Anaokulları ilkokula hazırlıktır."

Anaokulunda, çocuk ilk defa aile dıÅında kalabalık bir ortama girdiÄi için ayrılık kaygısı, okul korkusu, davranıŠve uyum problemleri gibi ilkokulda karÅılaÅılması olası problemleri daha erken yaÅar ve bunları daha erken çözümler. Bu nedenle ilkokul döneminde daha az sıkıntı yaÅar. Ayrıca renk, Åekil, sayı... gibi temel kavramları da çocuk anaokulunda öÄrenerek ilkokula daha hazır ve özgüvenli bir Åekilde baÅlar.

"Anaokulları çocuÄun hayatını düzene sokar."

Çocuklar anaokuluna ilk baÅladıklarında uyku ve yeme düzenleri bozulabilir. Tuvalet alıÅkanlıklarında aksamalar görülebilir. Ancak bunlar adaptasyon sürecinden sonra normale döner. Hatta eskisinden daha da iyi olur. Çünkü çocuk okuldaki düzeni evde de sürdürmek ister. Her Åeyin belli saati olduÄu için hayatı daha düzenli olur.

"Bitirirken;"

Anaokulu ve kreÅler artık bir lüks deÄil, her çocuÄun saÄlıklı geliÅimi için önemli bir ihtiyaçtır. Özellikle sanal baÄımlılıkların ve teknolojinin çocuklarımızı esir aldıÄı Åu dönemde..

ANAOKULUNDA ÇOCUK

Anaokuluna ve kreÅlere daha çok, çalıÅan annelerin çocuklarını bırakmak zorunda kaldıkları, çalıÅmayan annelerin ise çocuklarını göndererek biraz soluklandıkları ya da çocukların oyun oynayarak zaman geçirdikleri yerler gözüyle bakılmaktadır. Halbuki buralar bunların çok daha ötesindedir.

"Anaokulları sosyalleÅmenin temellerinin atıldıÄı yerlerdir."

Anaokulu ve kreÅ çocuk geliÅiminde sanıldıÄından daha önemli bir yere sahiptir. HerÅeyden önce, çocuÄun aile dıÅındaki ilk sosyal ortamıdır. Sosyal ortamlar ise sosyal kuralları gerekli kılar.

Sosyal kurallar çocuÄu karÅımıza alıp konuÅmakla öÄretebileceÄimiz Åeyler deÄillerdir pek. Onlar sosyal ortamlarda, bizzat yaÅayarak öÄrenilecek türden kurallardır. Anaokulu ve kreÅler bu anlamda, sosyalleÅmenin temellerinin atıldıÄı ortamlardır.

Çocuk anaokulunda dünyanın kendi etrafında dönmediÄinin farkına varır. DiÄerlerini fark etmekle kalmaz, onlarla birlikte vakit geçirmek zorunda olduÄunu da fark eder. Bu da beraberinde, kuralları gündeme getirir. Kurallar diÄerleri ile bir arada huzurlu bir Åekilde yaÅamanın ön koÅullarından birisidir. Çocuk, evinde kuralları çoÄunlukla kendisi koyar, oysa burada onun baÅkaları tarafından konulmuÅ kurallara uyması gerekmektedir.

Anaokulu ve kreÅ ortamında, artık o da diÄerlerinden biri olmuÅtur; herkes için geçerli olan kurallar onun için de geçerlidir. Evindeki, ailesindeki ayrıcalıÄı kaybolmuÅtur. Artık aÄladıÄı zaman istediÄi olmamakta, bazen isteklerine kavuÅmak için sıra beklemek zorunda kalmaktadır. Evdeki gibi, oyuncaklar ile dilediÄince oynayamamakta, arkadaÅları ile paylaÅmak zorundadır. Herkesle aynı anda ve aynı yerde, aynı yemeÄi yemesi gerekmektedir. Bütün bunlar, baÅlangıçta çocuÄa zor gelmesinin yanı sıra, okul sayesinde zamanla sevdirilerek ve eÄlendirilerek bazen ise otorite yoluyla ona kazandırılmaktadır.

Okulda çocuÄun uyumsuz davranıÅları azalır. Çünkü evde aile üyeleri alttan almakta ya da çocuÄu idare etmektedirler. Ancak okulda çocuk evin en küçüÄü, tek çocuÄu, nazlısı, huysuzu deÄildir. Orada kendi yaÅ grubundaki diÄer çocuklardan herhangi birisidir ve kimse onu idare etmeyecektir. EÄer ki uyumsuz davranıÅı varsa arkadaÅları onu dıÅlayacak, aralarına almayacaktır. Bu durum çocuÄun hoÅuna gitmeyeceÄi için uyumlu davranmaya özen gösterecektir.

ÇocuÄun okulda oynadıÄı oyun aslında bir oyundan daha da fazlasıdır. ÇocuÄun yaÅamında oyunun yeri her zaman için büyüktür. Ancak okulda oynanan oyunlar çocuÄa örgütlü ve sistemli hareket etme becerisini öÄretir. Ayrıca topluca ya da grupça oynanan oyunlarla çocuÄun iÅbirliÄi ve rekabet duyguları geliÅir.

Kendini ifade etme, hakkını arama, kendini savunma, kendine güvenme, arkadaÅ iliÅkileri kurma... gibi bir çok sosyal beceri de yine anaokulunda daha kolay kazanılır.

"Anaokulları çocuÄun fiziksel geliÅimine katkı saÄlar."

Anaokullarında oynanan oyunlar -hoplama, zıplama, jimnastik hareketleri...- ve yapılan masa baÅı etkinlikler -kesme, yapıÅtırma, boyama...- sayesinde çocuk hem küçük kaslarını hem de büyük kaslarını daha iyi kullanmayı öÄrenirler. Üstelik çocuk bedenini kullandıkça beden farkındalıÄı geliÅir. Hareket ettikçe de enerjisini saÄlıklı yoldan dıÅarı atmıŠolur.

"Anaokullarında çocuÄun dili kullanma becerisi artar."

Çocuklar hem okunan hikayeler, yapılan dramalarla hem de arkadaÅlarını ve öÄretmenini model alarak dili daha düzgün kullanmayı öÄrenirler. Bebeksi konuÅmaları bırakır, bozuk çıkardıÄı harfleri düzeltirler. Kelime hazineleri geniÅler, ifadeleri güçlenir. Özellikle, dil geliÅimi gecikmiÅ çocukların anaokulu ya da kreÅe gitmesi kısa zamanda gözle görülür fayda saÄlar.

"Anaokulları ilkokula hazırlıktır."

Anaokulunda, çocuk ilk defa aile dıÅında kalabalık bir ortama girdiÄi için ayrılık kaygısı, okul korkusu, davranıŠve uyum problemleri gibi ilkokulda karÅılaÅılması olası problemleri daha erken yaÅar ve bunları daha erken çözümler. Bu nedenle ilkokul döneminde daha az sıkıntı yaÅar. Ayrıca renk, Åekil, sayı... gibi temel kavramları da çocuk anaokulunda öÄrenerek ilkokula daha hazır ve özgüvenli bir Åekilde baÅlar.

"Anaokulları çocuÄun hayatını düzene sokar."

Çocuklar anaokuluna ilk baÅladıklarında uyku ve yeme düzenleri bozulabilir. Tuvalet alıÅkanlıklarında aksamalar görülebilir. Ancak bunlar adaptasyon sürecinden sonra normale döner. Hatta eskisinden daha da iyi olur. Çünkü çocuk okuldaki düzeni evde de sürdürmek ister. Her Åeyin belli saati olduÄu için hayatı daha düzenli olur.

"Bitirirken;"

Anaokulu ve kreÅler artık bir lüks deÄil, her çocuÄun saÄlıklı geliÅimi için önemli bir ihtiyaçtır. Özellikle sanal baÄımlılıkların ve teknolojinin çocuklarımızı esir aldıÄı Åu dönemde..

 
 ANNE BABA OKULU

ÇOCUK VE SORUMLULUK
 
DAVRANIŞ SORUNLARI
 
ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI
 
GÜVEN
 
NEDEN OKUL ÖNCESİ
 
BANA KARDEŞ GELİYOR!!
 
ÇOCUĞUM İLK OKULA HAZIRMI?
 
KURAL KOYMANIN KURALLARI
 
TUVALET EĞİTİMİ VE YAŞANAN PROBLEMLER
 
İYİ UYKULAR ÇOCUKLAR
 
OYUN VE ÇOCUKLAR
 
ÇOCUKLAR NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR
 
KORKU GEÇİCİ BİR DURUMKEN
 
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
 
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUL FOBİSİ
 
ÖNERİLER
 
ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR!!
 
ÇOCUK DOĞRUYU SÖYLEMEDİĞİNDE?
 
ÇOCUKLARIMIZLA SAĞLIKLI İLETİŞİM
 
ANAOKULU ÇOCUKLARININ DUYGULARINI ANLAMALARINA YARDIM ETMENİN FAYDALARI
 
ÇOCUKLARINIZA ''BUGÜN OKUL NASIL GEÇTİ'' DİYE SORMADAN OKULUN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMANIN 25 YOLU
 
İNCE MOTOR BECERİLERİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ.
 
ELEKTRONİK CİHAZLARIN ÇOCUK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 
İKİZLER VE EĞİTİMİ
 
ANAOKULU\'NDA UYUM SÜRECİ VE YAPILMASI GEREKENLER
 
TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
ANAOKULUNDA ÇOCUK
 
 
 

Korutürk mah. Tayfun sok. No:15 (Niyazi Uğur Camii sokağı, Ekonomi Üniversitesi civarı) Balçova/ İZMİR 
+90 (232) 259 45 41-42   
balcova@akdkids.com                                                                                Anasayfa | Kurumsal | Eğitim Bültenleri | Foto Galeri | Yemek Menüsü | Bize Ulaşın

AKD KIDS ANAOKULLARI - BALÇOVA TEMSİLCİLİĞİNE HOŞGELDİNİZ
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN
    İzmir Anaokulları Rehberi Üyesidir