Akd Kids Anaokulları Balçova Temsilciğine Hoşgeldiniz! Balçova Anaokulu
Anasayfa
+90 (232) 259 45 41 - 42  
0505 805 85 12  
balcova@akdkids.com
Facebook Sayfamız


 Balçova AKD Kids | ANNE - BABA OKULU

İKİZLER VE EĞİTİMİ

BilindiÄi gibi ikizler aynı batında dünyaya gelmiÅ çocuklardır. Ä°kizler, tek yumurta ikizi olanlar ve çift yumurta ikizi olanlar diye iki grupta toplanır. Tek yumurta ikizi olmayanlar birbirlerine daha az benzeyen, çevre tarafından kolaylıkla ayırt edilebilen çocuklardır. Tek yumurta ikizlerine halk dilinde "gerçek ikizler" adı verilir. Bunlar her yerde, her zaman ilgi ve merak uyandıran, dikkat çeken, sempati toplayan ikizlerdir.

Eskiden ikizleri ayırmamak gerektiÄine inanılırdı. Bu nedenle ikizler aynı sınıflarda okutulur, aynı Åekilde giydirilir, aynı Åekilde eÄitilirlerdi. Hatta onları ayırmanın zararlı olacaÄı düÅünülerek birbirinden kopmadan, tam bir beraberlik içinde yetiÅmelerine özen gösterilirdi. Daima bir arada olduklarından, beraber oynayıp beraber çalıÅtıklarından, her birinin bir baÅka arkadaÅa ihtiyacı olabileceÄi akla gelmezdi. Aynı anda aynı duyguları hissettikleri düÅünülürdü.

Günümüzde bu görüÅ geçerliÄini yitirmiÅtir. Aksine, eÄitim uzmanları ikizleri erken yaÅta zaman zaman ayırmak gerektiÄi görüÅündeler. Artık ikizleri, yapıÅık iki kardeÅ gibi görmeyip, aynı aileye mensup, aynı evde büyüyen iki çocuk gibi eÄitmek gerektiÄi kabul edilmektedir. Ünlü uzman Dolto, ikizleri ayırmanın Åart olduÄunu Åu cümle ile ifade eder: "Ä°kizlerden biri daima baskındır, liderdir, yönetici rolündedir. DiÄeri ise boyun eÄme eÄilimindedir, daha pasiftir, yönetilmeyi bekler. Durum böyle olunca, ikizlerin birbirlerine baÄımlı olmadan kiÅiliklerini geliÅtirme Åansına sahip olmaları için, onları küçük yaÅlardan itibaren ayırmak Åarttır. Ä°kisinin de dengeli birer kiÅilik geliÅtirebilmeleri için zaman zaman birbirlerinden kopmalarında yarar vardır. Böylece kıskançlık denen duygu da hafiflemiÅ olur."

EÄitimin amacı, bireyi yetenek ve ilgilerine uygun olarak geliÅtirmek olduÄuna göre, ikizlerin eÄitiminde de bu ilkeye uymak bir zorunluluktur.

Ä°kizlerin eÄitiminde amaç: her birinin saÄlıklı ve dengeli bir Åekilde büyümesini, kimlik ve kiÅilik kazanmasını saÄlamaktır. Ä°kizler doÄdukları anda itibaren aynı anne babayı, aynı sevgi ve ilgiyi paylaÅtıklarından, geliÅim basamaklarını birlikte atlattıklarından, sürekli olarak da kendilerinden söz ederken "biz" diye konuÅtuklarından, birbirlerini taklit eden ve tamamlayan eÅ olan iki birey görünümündedirler. Bu nedenle onlarda "ben" kavramının deÄilde, "biz" kavramının geliÅtiÄi görülür. Oysa ikizlerin eÄitiminde hedef "biz" kavramını pekiÅtirmek deÄil, "ben" kavramını geliÅtirmektir. Çünkü ikizlerin her birinin farklı bir zihinsel geliÅimi, farklı bir duygusal yaÅamı, farklı iç dünyası, farklı yetenek ve ilgileri vardır.

O halde ikizlerin eÄitiminde göz önünde tutulacak noktalar Åunlardır:

 • Her birinin ayrı bir kiÅilik geliÅtirmesine fırsat vermek
 • Birbirlerinin kopyası olmalarını engellemek
 • Birinin diÄeri tarafından ezilmesine engel olmak
 • Birbirlerine baÄlı ancak baÄımlı olmayan kardeÅler yetiÅtirmek
 • Rekabet ve kıskançlık duygularını uyarmamak
 • Birbirlerini taklit etme ve tamamlama davranıÅlarının yerine dayanıÅma ve iÅbirliÄi kavramlarını uyandırmak

Ä°KÄ°ZLERÄ°MÄ°ZÄ° NASIL ADLANDIRALIM

Yapılan araÅtırmalar göstermiÅtir ki, ikizlerde kısa, benzer ve kafiyeli adlar tercih edilmektedir. Genellikle onlara adları ile hitap edilmemekte "Ä°kizler buraya gelin" "Ä°kizler bugün çok yaramazlık yaptılar" Åeklinde konuÅulurken "siz" kavramı pekiÅtirilmektedir. Ä°kizlere benzer isimler koymaktansa, farklı isimler koymak ve onları duruma göre isimleri ile ayrı ayrı çaÄırmak çok yararlıdır. Ä°kizlere "siz" diye hitap etmekten kaçınılmalı, nadir hallerde birlikte talimat verilmelidir. Ayrı ayrı ele alınan ikizlerde "ben" kavramı geliÅir, kendilerine olan güvenleri artar.

Ä°KÄ°ZLERÄ° NASIL GÄ°YDÄ°RMELÄ°?

Ä°kizler aynı, bir örnek giydiklerinde daha sevimli olur, daha çok ilgi ve dikkat çekerler. Bu durum annenin hoÅuna gider. Ayrıca bir kumaÅ almıÅken, bir model bulmuÅken iki çocuÄa da aynı elbiseyi yapmak anne için daha kolaydır. Ä°kizlerini aynı Åekilde giydiren anne, çocuklarının bundan hoÅlandıÄına ve kıskançlık yaratmadıÄına da inanır. Oysa aynı giysiler, ikizlerden birinin zevkine uyar, diÄerininkine uymayabilir. Aynı Åekilde giyinme genellikle küçük yaÅlarda problem yaratmaz, ancak ergenlik döneminde problem olur. Çünkü ergenlikte giyim biçimi önem kazanır. Özellikle ergenlik döneminde kazanma çabası içinde olan genç, giyimi ve dıŠgörünüÅü ile dikkati çekmek ve ikizinden ayrı algılanmak ister. Bu nedenle küçük yaÅtan itibaren annenin istekleri doÄrultusunda ama çocuÄun zevkine göre giysi seçmeye özen gösterilmelidir. Ä°kisi de aynı Åeyi seçtiklerinde, renk ayırımına gidilmelidir.

Ä°kizlerin giysilerinde nasıl farklılık yaratmak gerekiyorsa, saç modellerinin de farklı olması; ikizlerin farklı Åekilde taranması, saçlarının farklı Åekilde kesilmesi yararlıdır. Yapılan incelemeler göstermiÅ ki, tıpatıp aynı giyinen ve taranan ikizlerin zevkleri oluÅamıyor, seçim Åansları azalıyor, karar verme yetenekleri geliÅemiyor. Çevre de onları daima benzer iki birey olarak algıladıÄından, onlardan daima aynı davranıÅı bekliyor. Farklı davrandıklarında da çevre onları eleÅtiriyor, kıyaslıyor. Bu durumdaki ikizler birbirlerinin kopyası olmaktan kendilerini kurtaramıyor, bireysel özelliklerini de geliÅtiremiyorlar.

Ä°KÄ°ZLERÄ°N ODA SORUNU

Ailenin parasal olanakları geniÅ, evdeki oda sayısı da yeterli olduÄu takdirde ikizlere ayrı oda vermekte yarar vardır. Ancak onlara ayrı odalarda yatma olanaÄı verilemediÄi takdirde ayrı yataklarda yatmaları uygun olur. Aynı odayı ve aynı yataÄı paylaÅmaları gerektiÄinde, her birine kitabını, eÅyasını koyabileceÄi bir köÅe ayırmak yerinde olur.

Ä°KÄ°ZLERÄ°N AYNI SINIFTA OKUMALARI

Uzmanlar ikizleri anaokulundan itibaren ayırmayı önerirler. Çocukların birbirlerini gölgelememeleri, birbirlerine rakip olmamaları ve sürekli kıyaslanmamaları için ayrı sınıflarda öÄretim görmelerini önerirler. Ancak köy ve kasaba okullarında, küçük okullarda çaresizlikten aynı sınıfta okuyan ikizlerin sınıf öÄretmenine, çocukların özelliklerine uygun biçimde yetiÅmeleri için pek çok görev düÅer. Åehir okullarında, büyük ve kalabalık okullarda ikizlerin aynı sınıflarda olmaması kolaylıkla saÄlanır. Bu da saÄlanamıyorsa, ikizlerin ayrı okullara gönderilmesi yerinde olur. AraÅtırma bulgularına göre, aynı sınıfta okuyan ikizler, olumlu ya da olumsuz tüm kıyaslamalardan etkilenirler. Sürekli olarak birbirlerini tamamlama ihtiyacı duyarlar. Aynı arkadaÅları seçerler. Bu durum da ikizlerin baÄımsız olmalarını engeller, yalnız karar verebilen bireyler olmalarını güçleÅtirir. Oysa ikizler ayrı sınıflara yerleÅtirildiÄinde, her biri kendi grubuna uyum saÄlamaya, arkadaÅ edinmeye çalıÅır, ikizinden baÅkalarıyla yardımlaÅmayı öÄrenir, böylece güçlü ve otonom olmayı baÅarır.

Ä°KÄ°ZLER AYNI FAALÄ°YETLERE YÖNLENDÄ°RÄ°LMELÄ° MÄ°?

Genellikle ikizler, iki ayrı birey olarak ele alınmadıklarından, birinin hoÅlandıÄı oyun ve faaliyetten öbürünün de hoÅlanacaÄı düÅünülür. Oysa her birinin merakları ve zevkleri farklıdır. Bu nedenle ikisine de aynı oyun, aynı meÅguliyet empoze edilmemelidir. Ä°kizlerden biri masa baÅı faaliyetlerinden hoÅlanırken, diÄeri hareketi gerektiren oyunlardan hoÅlanabilir veya ikizlerden biri spor faaliyetlerinde baÅarı gösterirken diÄeri resim, müzik gibi sanat etkinliklerinde baÅarı gösterebilir. Her çocuÄun eÄitiminde olduÄu gibi ikizlerin eÄitiminde de çocukları yetenek ve ilgileri doÄrultusunda yönlendirmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca farklı faaliyet alanları seçilmiÅ olduÄunda, ikizler farklı çevrelerde geliÅme ve farklı arkadaÅlar edinme fırsatı bulmuÅ olacaklardır. Her biri baÅarısı ile kendini tatmin etme ve kendini kabul ettirme Åansını kazanmıŠolacaktır.

Ä°KÄ°ZLERE AYNI HEDÄ°YE ALINMALI MI?

Genellikle aileler kıskançlık ve kavgayı önlemek için ikizlere aynı hediyeleri alırlar. Böylece onları mutlu ettiklerine inanırlar. Oysa biri mutlu olur, diÄeri olmaz. Ä°kizlere hediye alırken, tıpkı giysi alımında olduÄu gibi çocukların özellikleri ve zevkleri göz önünde tutulmalıdır. Her birinin hoÅlandıÄı faaliyet türü düÅünülerek hediye seçimi yapılmalıdır.

Ä°KÄ°ZLERÄ°N EÄÄ°TÄ°MÄ°NDE AÄ°LENÄ°N TUTUMU

ÇoÄu zaman "ikizler vurdu, ikizler kırdı" Åeklinde bir yorumla ikisi de azarlanır; ikisi de cezalandırılır. Ya da "Bugün ikizler usluydu" Åeklindeki yargıyla ikisi ödüllendirilir. Oysa ceza veya ödülü bazen biri hak eder, bazen diÄeri. Hangisinin haklı, hangisinin haksız olduÄunu belirlemek aile için güç ise de, ikizleri ayrı ayrı deÄerlendirmeye dikkat etmek gerekir. Kavga ettikleri zaman aile müdahale etmekten kaçınmalıdır. Taraf tutmamaya da özen göstermelidir. Aile bireyleri, ikizlerle ayrı ayrı meÅgul olacak zamanı bulmalı, bazı hallerde ayrı ayrı sohbet etmeli, ikizlerin farklı sorunları olabileceÄi ve bunlara farklı çözümler gerektiÄi unutulmamalıdır. Bunların yanı sıra ikizlerle sohbet ederek onların dil geliÅimine yardımcı da olunmalıdır. Çünkü çoÄu ikizler aralarında özel bir dil geliÅtirir ve lügatleri sınırlı kalır. Bu da sosyalleÅmelerini olumsuz yönde etkiler.

Ä°KÄ°ZLERDEN BÄ°RÄ°NÄ° TERCÄ°H

Bazı ailelerde ikizler, doÄdukları andan itibaren rakip durumundadırlar. Çünkü birine anne, diÄerine baba sahiplenir. Bazı ailelerde ikizlerden biri hem anne hem de baba tarafından tercih edilir. Tercih edilen ikiz parlar, geliÅir, ilerler. DiÄeri sönük kalır, iyi geliÅemez. Tercih edilen ikizin gölgesinde silik ve güvensiz olur. Bazı hallerde ikizlerin birinde bir yetersizlik ya da sakatlık olabilir. Bu hallerde saÄlıklı olan ikizin geliÅimi engellenmemelidir. SaÄlıksız olanda kompleks uyandırmamak için saÄlıklı olanın bazı faaliyetlere katılması yasaklanmamalıdır. Ayrıca aile tercihini de açıÄa vurmamalıdır.

Ä°KÄ°ZLERDE KARDEÅ PROBLEMÄ°

Yapılan incelemeler göstermiÅtir ki; ikizler genellikle bir abla, bir aÄabey veya bir kardeÅin varlıÄından az etkilenirler, çünkü doÄdukları andan itibaren anneden aldıkları Åefkat, ilgi ve ihtimamı paylaÅmaya alıÅıktırlar. ÇoÄunlukla ikizlerin varlıÄı diÄer kardeÅler için sorun yaratır. Ä°kizler abla, aÄabey veya kardeÅ tarafından kıskanılır. Ancak aile davranıŠve tutumlarını iyi ayarladıÄı takdirde ikizler diÄer kardeÅlerin de sevgisini kazanmayı baÅarırlar. Ä°ncelemelere göre, ikizler kalabalık ailelerde daha iyi geliÅirler, çünkü aile bireylerine kendilerini göstermek ve kabul ettirmek için çaba harcarlar. Yine cinsiyeti farklı olan ikizlerin sorunu, aynı cinsten olanlara oranla daha çabuk ve kolay çözümlenebilmektedir.

Ä°KÄ°ZLER ÜZERÄ°NDE YAPILAN ARAÅTIRMALAR

Ä°kizler yalnız çevre için deÄil eÄitimciler için de ilginç bir inceleme konusudur. Bu nedenle ikizler üzerinde yapılmıŠpek çok araÅtırma vardır. Bu arada ikizlerle yapılan görüÅmelerden deÄerli bilgelerin de elde edildiÄi bir gerçektir. Ä°kizler, ikiz olmanın olumlu yönlerini Åöyle sıralarlar:

 • Hiçbir zaman yalnız deÄiliz.
 • Daima bir sırdaÅımız var
 • Ä°ki kiÅi olduÄumuzdan haklarımızı kolay koruyabiliyoruz.
 • Ä°ki çift gözümüz olduÄundan daha objektif olabiliyoruz.
 • DiÄer insanlardan farklı olduÄumuzdan, sık karıÅtırıldıÄımızdan uyum gücümüz fazla, reflekslerimiz süratli oluyor.

Ä°kiz olmanın olumsuz yönleri ise:

 • Sürekli kıyaslanmak bizi sıkıyor, üzüyor.
 • BaÄımsız olamıyoruz.
 • Birbirimizden ayrılmakta güçlük çekiyoruz.
 • Birimiz diÄerini tamamlıyor.
 • Birlikte tam bir kiÅilik sergiliyoruz. Yalnız olunca kendimizi güçsüz hissediyoruz.
 • Zor durumdayken ikizimizden destek bekliyoruz. Bu güçlüÄü yalnız atlatmaya çalıÅmıyoruz.
 • Bize tanınan bütün Åansları paylaÅıyoruz.
 • Bizi herkes aynı zannediyor. ÇoÄu zaman farklı düÅünüp, farklı davranıyoruz. Çevre bunu yadırgıyor.

Ä°kiz olmaktan memnun olma durumu:

 • Çocukluk döneminde ikizlerin çoÄu benzer olmaktan memnun, hatta karıÅtırılmak hoÅlarına bile gidiyor.
 • Ergenlik döneminde çoÄunluk ikiz olmaktan Åikâyetçi.
 • YetiÅkinlikte bireylerin yarısı ikiz olmaktan memnun, diÄer yarısı Åikâyetçi bulunmuÅtur.

Ä°kiz sahibi ana-babalara öneriler:

 • Ä°kizleri aynı anda doÄmuÅ iki kardeÅ olarak ele alın, diÄer çocuklarınıza tanıdıÄınız hak ve özgürlükleri onlara da tanıyın.
 • Ä°kizlerin iki ayrı insan olduÄunu kabul edin, tıpatıp aynı olmaları için çaba harcamayın, belli zamanlarda ve belli alanlarda ayrılmalarına izin verin.
 • Ä°kizleri kıyaslamayın. Ä°kisinden aynı alanlarda aynı baÅarıyı beklemeyin. Rekabeti körüklemeyin ki dost kalsınlar.
 • Ä°kizlerden birini tercih etmeyin. Birinin diÄerine baskı kurmasına göz yummayın. Ä°kisinin de baÄımsız ve teÅebbüs sahibi olabilmesi için her birinde geliÅtirilecek yönü, yeteneÄi keÅfetmeye çalıÅın.
 • Ä°kizlerin de bütün çocuklar gibi anne ve babaları ile teke tek iliÅki kurmak istediklerini unutmayın. Her biri ile baÅ baÅa sohbet etmek için fırsat yaratın.
 • Ä°nsanı dıŠdünyaya baÄlayan arkadaÅlardır. Ä°kizlerin de arkadaÅa ihtiyaçları vardır. Birbirleriyle arkadaÅ olmalarını desteklemekle yetinmeyip, ayrı ayrı arkadaÅ edinmeleri için olanak saÄlayın, farklı arkadaÅları olursa, birbirlerinin etkisinden daha kolay kurtarabileceklerini düÅünün.
 • Ä°kizler zaman zaman birbirlerinden ayrı kalmak ihtiyacını duysalar da kısa bir süre ayrı kaldıktan sonra birbirlerini özlediklerini söylerler. Bu nedenle onları zaman zaman ayırarak, gelecekteki ayrılıÄa hazırlayın. Birlikte mutlu olmalarına da fırsat tanıyın.
 • Ä°kizlerin birbirlerine baÄlı, ancak baÄımsız birer birey olarak geliÅmelerini destekleyin, güçlü bir kiÅilik sahibi olabilmeleri için fırsat yaratın.
 
 ANNE BABA OKULU

ÇOCUK VE SORUMLULUK
 
DAVRANIŞ SORUNLARI
 
ÇOCUKLARDA TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞI
 
GÜVEN
 
NEDEN OKUL ÖNCESİ
 
BANA KARDEŞ GELİYOR!!
 
ÇOCUĞUM İLK OKULA HAZIRMI?
 
KURAL KOYMANIN KURALLARI
 
TUVALET EĞİTİMİ VE YAŞANAN PROBLEMLER
 
İYİ UYKULAR ÇOCUKLAR
 
OYUN VE ÇOCUKLAR
 
ÇOCUKLAR NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR
 
KORKU GEÇİCİ BİR DURUMKEN
 
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
 
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE OKUL FOBİSİ
 
ÖNERİLER
 
ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR!!
 
ÇOCUK DOĞRUYU SÖYLEMEDİĞİNDE?
 
ÇOCUKLARIMIZLA SAĞLIKLI İLETİŞİM
 
ANAOKULU ÇOCUKLARININ DUYGULARINI ANLAMALARINA YARDIM ETMENİN FAYDALARI
 
ÇOCUKLARINIZA ''BUGÜN OKUL NASIL GEÇTİ'' DİYE SORMADAN OKULUN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMANIN 25 YOLU
 
İNCE MOTOR BECERİLERİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ.
 
ELEKTRONİK CİHAZLARIN ÇOCUK PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 
İKİZLER VE EĞİTİMİ
 
ANAOKULU\'NDA UYUM SÜRECİ VE YAPILMASI GEREKENLER
 
TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
ANAOKULUNDA ÇOCUK
 
 
 

Korutürk mah. Tayfun sok. No:15 (Niyazi Uğur Camii sokağı, Ekonomi Üniversitesi civarı) Balçova/ İZMİR 
+90 (232) 259 45 41-42   
balcova@akdkids.com                                                                                Anasayfa | Kurumsal | Eğitim Bültenleri | Foto Galeri | Yemek Menüsü | Bize Ulaşın

AKD KIDS ANAOKULLARI - BALÇOVA TEMSİLCİLİĞİNE HOŞGELDİNİZ
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN
    İzmir Anaokulları Rehberi Üyesidir